1.รายงานจำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ อายุ 2.รายงานจำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามศาสนา 3.รายงานจำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามสถานภาพสมรส 4.รายงานผลการคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (Barthel Activity daily living index) 5.รายงานผลการคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำแนกตามเพศ 6.รายงานผลการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามเกณฑ์ สปสช. 7.รายงานจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง และจัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 8.รายงานผลการพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุ 9.รายงานจำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 10.รายงานจำนวนผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข(Care Manager) 11.รายงานสัดส่วนผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager) ต่อ ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง 12.รายงานสัดส่วนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) ต่อ ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง